บทความน่าสนใจ

ประสบการณ์วิญญาณกับการอุทิศบุญ

บทความเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของการศึกษาความรู้ทางพุทธศาสนา  เนื่องจากผู้เขียนฉุกคิดถึงคำสอนของพระพุทธศาสนา  เรื่องความไม่เที่ยงทุกคนเกิดมาต้องตาย  คำถามในใจมันเกิดขึ้นมาว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะเป็นอะไรต่อ  พุทธศาสนาสอนถึงภพภูมิต่างๆ  มีทั้ง  พรหม  เทวดา  มนุษย์  สัตว์เดรัจฉาน  นรก  ถ้ามีอยู่จริงเราจะไปอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่กับกรรมดี  กรรมชั่วที่เราทำไว้ในปัจจุบัน พุทธศาสนาสอนให้เราสร้างบุญความดี  ในช่วงที่มีชีวิตอยู่พยายามหลีกเลี่ยงการทำชั่ว  ซึ่งพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องวิญญาณ,  นรก,  สวรรค์,  นิพพานมีจริง  บุญบาปมีผลต่อเราจริง เมื่อผมได้ทิพย์จักษุญาณแล้วผมพบเห็นวิญญาณที่เดือดร้อนเป็นจำนวนมากที่เดินตามถนนเห็นแล้วเป็นที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งผมเลยขอพิสูจน์วิชาส่งบุญหน่อยโดยเมื่อผมพบวิญญาณต่าง ๆ ที่เขาเดือดร้อนผมก็จะอธิฐานว่า "ข้าพเจ้าขออำนาจพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์...
- Advertisement -