หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

108 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

บทความน่าสนใจ

บวชพระทำไมจึงได้บาป มีสาเหตุจากอะไรมาดูกัน

บวชพระให้ได้บุญไม่ใช่บาป ประเพณีไทย ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบ 20 ปี ไปแล้วต้องบวชพระเพื่อทดแทนคุณบิดามารดา เป็นประเพณีที่ดีมาก ที่ให้ผู้ชายทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ ให้เข้าใจเพื่อจะได้เป็นคนดีมีศีลมีธรรม เมื่อมีครอบครัวจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี พาบุตรภรรยาประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในความดี พ่อแม่ก็พลอยได้บุญจากการบวชด้วย บุญจากการบวชของลูก ถ้าพ่อหรือแม่เสียชีวิตไปแล้ว บุญนี้จะไปถึงพ่อแม่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องอุทิศบุญ นับว่าเป็นกระแสบุญใหญ่มาก นับว่าบรรพบุรุษของเราคิดไว้ละเอียดรอบครอบมาก แต่ผู้ที่บวชเป็นภิกษุแล้วเกิดบุญจากการบวช หมายถึง ภิกษุนั้นประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ดำเนินรอยตามพระพุทธองค์ มีศีลสังวรในความเป็นภิกษุ ปฏิบัติตัวในกรอบของภิกษุที่ควรทำทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ภิกษุผู้นั้นจะมีผลบุญจากการบวชมหาศาล ส่วนผู้ที่บวชเป็นภิกษุ...
- Advertisement -