ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภ นั้นอาจเป็นเพราะผลบุญที่ทำมาได้ส่งผล แต่เวลาพบกับความทุกข์ พบกับอุปสรรคต่างๆ เกิดปัญหาติดขัด เป็นผลจากเวรกรรมส่งผลให้อยู่หรือเปล่า ถ้าคุณเชื่อ…ว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่จริง จำเป็นต้องทำสิ่งนี้!

วันนี้เรามี บทอธิษฐานขอขมากรร มาแนะนำให้ท่านได้นำไปสวด เพื่อขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวร ตลอดจน ตัดเวร ตัดกรรม กับคนที่สัญญากับใครไว้ จะได้หลุดจากบ่วงพรรณการณ์

คำขอขมากรรม

ข้าพเจ้า………………..ชื่อ-นามสกุล………………………ขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรม ด้วยกายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 กรรมดีอันใดเป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้ว ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาตินี้ก็ดี ในวันนี้ก็ดี ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีกฎแห่งกรรม เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเวรนายใช้ เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง 4 พญายมบาล มนุษย์ 1 สวรรค์ 6 พรหม 20 อบายภูมิทั้ง 4  บัดนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศล มีผลทาน ผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกรรมอันชั่วร้ายไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกกะพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรมเจ้าทั้งหลาย พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย พระสมมติสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดถึงการล่วงเกินต่อบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์  ผู้มีอุปการะทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เจ้าเวรนายใช้ทั้งหลาย เทพบุตร เทพธิดาทั้งหลาย เทพทรงองค์เทพทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ในแสนโกฏจักรวาล ในอนันตจักรวาล ทั้ง 31 ภูมิ ทุกภพทุกชาติ ทุกภพทุกภูมิ ทุกชาติทุกศาสนา ทุก ๆ ภาษา ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน ด้วย กาย วาจา ใจ เคยฆ่าให้ตายก็ดี กักขัง ทรมานก็ดี ประทุษร้ายร่างกายจนพิกลพิการก็ดี เคยดุด่าว่าร้ายปรักปรำใส่ร้ายป้ายสีก็ดี เคยคิดอกุศลต่ำช้าลามก ต่อท่านทั้งหลายก็ดี โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพภูมิใด ขอให้ข้าพเจ้าได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของตน ให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ขอให้ถึงพระนิพพาน และดับทุกข์ได้ในที่ทุก ๆ สถาน ในกาลทุกเมื่อ พุทโธ อโหสิ ธัมโม อโหสิ สังโฆ อโหสิ สรรพสัตว์ทั้งหลายโปรดอโหสิ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดอโหสิ เจ้าเวรนายใช้โปรด อโหสิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู้นิพพานด้วยเถิด และโปรดให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ  ความทุกข์ขออย่าได้ ความไข้ขออย่ามี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย หายอุบาทว์ เสนียดจัญไร อันตรายทั้งหลายจงเสื่อมไป สิ้นไป หายไป ทันที ข้าพเจ้าจะปรารถนาสิ่งใด ขอให้ได้สมความปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

………………….

อาจารย์ภณทัต แสนสัมฤทธ์

คนเคลียร์กรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here